Vedtekter

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 6.mai.2020.  Gjeldene fra 1.januar 2021.

Vedtekter for Østre Agder Motorsport

§ 1 Foreningen

Foreningens fulle navn er Østre Agder Motorsport og organisasjonsnummer er 995 166 690.

Foreningen ble stiftet 31.12.1991, da under navnet Arendal Offroadklubb.

§ 2 Formål

Klubbens formål er å fremme bil- og motorinteressen blant barn, unge og voksne i Østre Agder og omegn og skape et fellesskap med fokus på mestring, inkludering og samhold. Klubben skal også bidra til fokus på trafikksikkerhet ved å tilby en arena hvor unge kan lære kjøreferdigheter i en tidlig alder.

Formålene skal oppnås gjennom å arrangere følgende aktiviteter;

 • Klubbkvelder og temakvelder
 • Klubbløp
 • Treninger
 • Dugnader
 • Nasjonale løp
 • Internasjonale løp

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer og kontingent

Alle som ønsker kan melde seg inn i klubben. Medlemskap er gyldig fra den den kontingent betales. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av klubben.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av januar, er foreningens høyeste myndighet.

Møteleder og referent velges av årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge
 • leder og nestleder
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer
 • revisor
 • valgkomité

Ved minimums antall medlemmer i styret kan medlemmene inneha dobbeltroller. Revisor skal alltid være en upartisk person utenfor styret. Samtlige roller velges for 2 år.

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for a være gyldig, være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg av styre kan foregå ved handsopprekking eller ved anonym skriftlig stemming som regnes sammen av to personer valgt av årsmøtet. Valg foregår alltid skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.

Når det ved valg skal velges flere ved én avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fatt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fatt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Dersom det tillates forhåndsstemming må dette klart fremkomme i innkallingen, sammen med beskrivelse av fremgangsmåte.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styret

Foreningen har et styre på minimum 3 og maksimum 6 medlemmer pluss 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Formann er å anse som møteleder, dersom denne ikke er til stedet er nest formann å anse som møteleder.

Medlemmer av styre skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 11 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Formann og nest formann har i tillegg individuell signaturrett etter skriftlig eller muntlig samtykke fra resten av styret.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 12. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang